வையாவி கோப்பெரும் பேகன்

வையாவி கோப்பெரும் பேகன் – சிறுகதை — சங்கர் சீனிவாசன் “அம்மா கண்ணகி… உனக்காவது உன் கணவனை இடித்துரைக்க இந்தப் பரணன் கிடைத்தான். பின்னொரு காலத்திலே சிலப்பதிகாரத்திலே […]