பறவைகளின் கூட்டுத் தற்கொலை : ஒரு புரியாத புதிர்

BIRDS MASS SUICIDE AT JATINGA VILLAGE, ASSAM, INDIA அஸ்ஸாமின் ஜடிங்கா கிராமம் ஒரு சிறிய மலைக்கிராமம். ஆனால், இது உலகப்புகழ் பெற்ற ஒரு சுற்றுலாத்தளம். […]